Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biblioteka Publiczna w Grzmiącej z siedzibą w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2, 78-450 Grzmiąca, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki, zwana dalej „Biblioteką”;
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej jest: Sylwia Bołdak, e-mail bibliotekagrz@wp.pl tel. + 48 943721057.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz obsługi przez administratora czytelników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów o działalności kulturalnej, w tym działalności bibliotek;
  2. realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Bibliotekę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;
  3. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu przeprowadzenia rekrutacji w Bibliotece, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  4. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np.  w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i zajęć organizowanych w Bibliotece, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w mediach, w tym społecznościowych i na stronie internetowej, które Biblioteka wykorzystuje do promocji swej działalności;
  5. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;
  6. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i podpisanych zobowiązań czytelniczych;
  7. przetwarzania danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) RODO, np. publikacja danych autora lub innej osoby wykonującej świadczenia na rzecz Biblioteki w ramach jej statutowej działalności, tj. opracowania zbiorów, upowszechniania czytelnictwa, promocji czytelnictwa czy innej działalności kulturalnej;
  8. niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem czytelników, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Biblioteki;
  9. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, w celu promocji jej działalności czytelniczej, kulturalnej, naukowej i informacyjnej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem Biblioteki;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Grzmiącej przetwarzają dane osobowe dla których administratorem  danych jest Biblioteka, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki,
   • w przypadku pracowników: z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z realizacją obowiązków pracowniczych (BHP, świadczenia medycyny pracy, obsługi prawnej i bankowej),
   • w przypadku czytelników: z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań Biblioteki, wynikających z przepisów prawa bibliotecznego i organizacji działalności kulturalnej oraz przepisów statystycznych (Instytut Książki z Krakowa – dostarczyciel oprogramowania MAK+).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grzmiącej z usług profilu serwisu Facebook na podstawie:
  1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej”, w celach promujących wydarzenia kulturalne i czytelnicze Biblioteki i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;
  2. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. (ramy te chronią podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach komercyjnych, ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych), (dostęp: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) – w związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Facebooka, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Facebooka na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Facebook Ireland są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Biblioteki przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook Biblioteki.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. do czasu zakończenia rekrutacji;
  3. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;
  4. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych;
  5. przez okres dwóch lat od ostatniej obsługi czytelnika i jego całkowitym rozliczeniu się z Biblioteką, po zakończeniu okresu sprawozdawczego roku, w którym po raz ostatni czytelnik był obsłużony.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach działań statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru czytelników lub pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie statystyk do sprawozdań podsumowujących działalność Biblioteki w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w procesach automatycznych nie podlegają identyfikacji i nie są wykorzystywane w celach marketingowych Biblioteki.
 5. W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe.
 6. Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są:
  1. podmioty współpracujące z Biblioteką (ośrodki kultury, szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, muzea, fundacje i stowarzyszenia, samorządy terenowe itp.) na podstawie przepisów prawa umów i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub porozumieniami o współpracy, na podstawie których promują czytelnictwo, realizują działalność informacyjną i upowszechnianie kultury;
  2. podmioty publiczne, współpracujące z Biblioteką na podstawie przepisów prawa, umów i porozumień w zakresie promocji zatrudnienia i promocji rynku pracy.

Grzmiąca, dnia 2022.07.01

Administrator Danych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej

Jadwiga Kasztelan-Massopust

Autor: Administrator Danych Jadwiga Kasztelan-Massopust

Banery/Logo

Narodowy Program Czytelnictwa
Fundacja Orange
Program Rozwoju Bibliotek
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Czytelnictwa 2.0
Biblioteka +